Privacy Statement

Bakuwel & van de Velde praktijk voor psychotherapie en medische psychologie, gevestigd te Bennebroek en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34339524, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Bakuwel & van de Velde met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

1. Toepassing
Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Bakuwel & van de Velde persoonsgegevens verwerkt:
a. (potentiële) patiënten;
b. bezoekers aan de praktijk van Bakuwel & van de Velde;
c. deelnemers aan bijeenkomsten van Bakuwel & van de Velde;
d. alle overige personen die met Bakuwel & van de Velde contact opnemen of van wie Bakuwel & van de Velde persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.

2. Verwerking van persoonsgegevens
Bakuwel & van de Velde verwerkt persoonsgegevens die:
a. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
b. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
c. tot stand zijn gekomen door video of geluidsopnames van behandelsessies als daar vooraf toestemming voor is gegeven door de cliënt.
d. tot stand zijn gekomen door e-health modules als daar vooraf toestemming voor is gegeven door de cliënt.

3. Doeleinden verwerking
Bakuwel & van de Velde verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
b. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
c. het bewaken van de toegang tot de praktijk en het beschermen van vertrouwelijke gegevens.

4. Rechtsgrond
Bakuwel & van de Velde verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:
a. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
b. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
c. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
d. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

5. Verwerkers
Bakuwel & van de Velde kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Bakuwel & van de Velde persoonsgegevens verwerken. Bakuwel & van de Velde sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.

6. Persoonsgegevens delen met derden
Bakuwel & van de Velde deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Bakuwel & van de Velde deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

7. Doorgifte buiten de EER
Bakuwel & van de Velde geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Bakuwel & van de Velde ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

8. Bewaren van gegevens
Bakuwel & van de Velde bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Bakuwel & van de Velde hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:
a. medische gegevens: ten minste 20 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
b. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;

9. Wijzigingen privacystatement
Bakuwel & van de Velde kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van Bakuwel & van de Velde gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

10. Rechten, vragen en klachten
U hebt het recht Bakuwel & van de Velde te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u telefonisch contact opnemen met Bakuwel & van de Velde, telefoon nummer: 023-5287179

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Bakuwel & van de Velde persoonsgegevens verwerkt, kunt u telefonisch contact opnemen met Bakuwel & van de Velde. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).